- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 

นางสาวทิชานุช  เหล่าใหญ่
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


 

นางพิมพ์พร ทันงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลฯ
(ผู้จัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมวิทยาลัยฯ)
นางสาวมัทนา  ยาปัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลฯ


 
นางสาวขวัญสุดา  บุญพอ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลฯ
(หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ)

 

นางสาวปรัชญา วรรณโกฏิ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

(ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรม)

 

 

นางสาวนุชรีย์  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลฯ
(ศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟ)
นางวิภารัศมิ์  เขียวกล่ำ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ผลิตผลฯ
(การค้าและประกอบธุรกิจ)

 
นางสาวนัทธมน  มูลคำ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ผลิตผลฯ
(การค้าและประกอบธุรกิจ)

 

 

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์

 

  • สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  • กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  • รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดาวโหลด