- ข้าราชการ


แผนผังหน่วยงาน
ข้าราชการ

 

ชื่อ : นางสาวจันทิรา สุทธหลวง ชื่อ : นายชัยวุฒิ ธงเงิน ชื่อ : นายภควัตร วงศ์ยังประเสิรฐ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าการเงิน หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทะเบียน หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัสดุ

 

 

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ตันดี ชื่อ :นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี ชื่อ : นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง : ครู

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกแม็คคาทรอนิกส์
 
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานปกครอง

 

 

ชื่อ : นางสาวชนกเนตร  มะโนชัย ชื่อ : นายณรงค์ชัย บุญเทพ ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ อิ่นคำ

ตำแหน่ง : ครู

ตำแหน่ง : ครู

ตำแหน่ง : ครู

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

 

ชื่อ : นางสาวสุดาทิพย์  ไชยยะ ชื่อ : นายไกรภพ  อานัน ชื่อ : นายกิติกุล  ทะนันไชย

ตำแหน่ง : ครู

ตำแหน่ง : ครู

ตำแหน่ง : ครู

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบุคลากร