ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากทางเทคนิคปัว

[ 9 ธัวาคม 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 30 พฤศจิกายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
[ 24 พฤศจิกายน 2566 ] 
 ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567
[ 24 ตุลาคม 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ตามรายละเอียดดั้งนี้
[ 18 ตุลาคม 2566 ] 
 ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ตามรายละเอียดดั้งนี้ 
[ 17 ตุลาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดั้งนี้

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ ...


การจัดซื้อ / จัดจ้าง แผนงาน

 [ 16 สิงหาคม 2566 ] 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดซื้อชุดฝึก PLC
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 [ 19 พฤษภาคม 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ     
       ครุภัณฑ์ ชุดฝึกโปรแกรม PLC
 [ 11 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน ...


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย

 [ 7 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี ต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัว   
 [ 17 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน     สายอาชีพที่ วิทยาลัยเทคนิคปัวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   
 [ 28 สิงหาคม 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 4.0 ใน ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยเทคนิคปัว  


ดูเพิ่มเติมจาก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย ...

 

นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

สถิติเยี่ยมชม

202872

กิจกรรม