ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากทางเทคนิคปัว

[ 18 กรกฎาคม 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.puatc.ac.th//files/10000001_24062713134445.pdf

[ 3 กรกฏาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยมีรายละเอียดดั้งนี้ .
[ 2 กรกฏาคม 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้ .

[ 27 มิถุนายน 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.puatc.ac.th//files/10000001_24062713134445.pdf

[ 14 พฤษภาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน 2566 ตามรายละเอียดดังนี้
[ 13 พฤษภาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกร้านค้าขายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคปัว ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้
[ 8 พฤษภาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ ...


การจัดซื้อ / จัดจ้าง แผนงาน

 [ 16 สิงหาคม 2566 ] 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดซื้อชุดฝึก PLC
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 [ 19 พฤษภาคม 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ     
       ครุภัณฑ์ ชุดฝึกโปรแกรม PLC
 [ 11 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน ...


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย

 [ 7 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี ต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัว   
 [ 17 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน     สายอาชีพที่ วิทยาลัยเทคนิคปัวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   
 [ 28 สิงหาคม 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 4.0 ใน ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยเทคนิคปัว  


ดูเพิ่มเติมจาก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย ...

 

 

นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

เบอร์โทรศัพท์ : 0823398295

สถิติเยี่ยมชม

284548

กิจกรรม