ตารางสอนภาคเรียนที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2566


ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 - เทคโนโลยีสาราสนเทศ Download
 - เทคนิคพื้นฐาน Download
 - เมคคาทรอนิกส์ Download
 - การโรงแรม Download
 - การตลาด Download
 - ช่างไฟฟ้ากำลัง Download
 - ช่างกลโรงงาน Download
 - ช่างก่อสร้าง Download
 - ช่างยนต์ Download
 - บัญชี Download
 - ยานยนต์ไฟฟ้า Download
 - สามัญสัมพันธ์ Download
 - อิเล็กทรอนิกส์ Download
 - ตารางห้องเรียนอาชีพ Download
 - นักศึกษาฝึกสอน Download