- งานทวิศึกษา

ระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

      สำนักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรมอาชีวศึกษา (2541, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย จึงเป็นรูปแบบของการจัดอาชีวศึกษา ที่อยู่ในลักษณะของความร่วมมือในที่นี้คือ เป็นลักษณะสองฝ่าย ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ สองสถานที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพื่อสองวัตถุประสงค์ ได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เอกสารดาวโหลด

 

 แบบคำร้องขอฝึกงาน Download
 แบบนิเทศนักเรียน Download
 แบบประเมินนักเรียนสำหรับสถานประกอบการ Download
 บันทึกข้อความการนิเทศ Download
 สมุดบันทึกการฝึกงาน Download